Vorige | Volgende
veiling

Dalsteindreef 458 AMSTERDAM, Venserpolder

Veiling

Omschrijving

Dalsteindreef 458, 1102 XA te Amsterdam Veilingobject. KIJKDAGEN: Maandag 6 augustus 2018 van 16.00 uur tot 17.00 uur. Dinsdag 21 augustus 2018 van 16.00 uur tot 17.00 uur. Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek) op 22 augustus 2018 bij inzet en afslag vanaf 09:30 uur, via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (www.nationalevastgoedveiling.nl) ten...

Kenmerken

Soort woning
Studio
Bouwtype
Bestaande bouw
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
in overleg
Bouwjaar
1981-1990
Wijk
Venserpolder

Omschrijving

Dalsteindreef 458, 1102 XA te Amsterdam

Veilingobject.

KIJKDAGEN:

Maandag 6 augustus 2018 van 16.00 uur tot 17.00 uur.

Dinsdag 21 augustus 2018 van 16.00 uur tot 17.00 uur.

Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek) op 22 augustus 2018 bij inzet en afslag vanaf 09:30 uur, via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (www.nationalevastgoedveiling.nl)

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.

1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel , sectie A complexaanduiding 1932 - A, appartementsindex 271 , welk appartementsrecht: a. uitmakende het zevenendertig/zevenentwintigduizend vierhonderd zestiende (37/27.416e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterd am, gelegen te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie A nummer 1639, groot één hectare zes are en dertien centiare, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, plaatselijk bekend te Amsterdam als Dantestraat 4 tot en met 46, 50 tot en met 200, 204 tot en met 208 en 216 tot en met 290 (even nummers) Daniël Defoelaan 3 tot en met 241 en 245 tot en met 287 (oneven nummers), Dostojevskisingel 217 tot en me t 333 (oneven nummers) en Dalsteindreef 352 tot en met 402 en 406 tot en met 468 (even nummers), b. het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend Dalsteindreef 458, 1102 XA Amsterdam;
2. het een/derde onverdeeld aandeel in het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel , sectie A complexaanduiding 1932 - A , appartementsindex 703 , welk appartementsrecht: a. uitmakende het vijf/zevenentwintigduizend vierhonderd zestiende (5/27.416e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1.a genoemde gemeenschap,
b. het uitsluitend gebruik van de berging op de begane grond van het gebouw, plaatselijk niet nader aangeduid;

Het recht van erfpacht is voortdurend. De erfpachtcanon is afgekocht tot en met dertig november 2034. Als tijdstip waarop het tijdvak voor de erfpacht zal zijn verlopen, wordt aangenomen dertig november tweeduizend vierendertig, waarna de erfpacht zal worden herzien conform de procedure, zoals is vastgelegd in artikel 11 van de Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000, zodat op één december tweeduizend vierendertig een nieuw tijdvak aanvang zal nemen, met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen. Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt: - het notarieel honorarium; - de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches; - de eventuele ontruimingskosten; - de eventuele achterstallige erfpachtscanon; - de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie. Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 7 augustus 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.
Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 18 september 2018 .

Info: www.veilingnotaris.nl RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010-2001 733, in behandeling bij Willy van Buren.

Kenmerken

Overdracht

Status
Beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
Studio
Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
1981-1990

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlak wonen
33 m²
Bruto inhoud
100 m³

Indeling

Totaal aantal kamers
1
Aantal badkamers
1
Voorzieningen badkamer
toilet, douche

Energie

Kadastrale gegevens

Gemeente
Weesperkarspel
Sectie
A
Indexnummer
271
Perceel
1932
Eigendomssituatie
Eigendom belast met erfpacht

Foto's